KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

27 Eylül 2021

    Bakanlığımız, 06.04.2021 tarihli ve E-59244783-251.03-00063025491 sayılı yazısında Bakanlık Makamının Bakanlığımız yetki alanındaki kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında 05/04/2021 tarihli Onayı kapsamında, olağan genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihi sonrasına ertelenmesi ve ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi husuları bildirilmiştir. 28/07/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18/07/2021 tarih ve 7333 sayılı Kanun'un 21'nci maddesi "16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü cümlesinde yer alan “üç ay” ibaresi “altı ay” şeklinde değiştirilmiştir. Mezkur değişiklik ile Bakan Onayı ile ertelenen genel kurul toplantılarının erteleme tarihi bitiminden itibaren 6 ay içerisinde yapılması mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda söz konusu Kanun hükmü ve Bakanlık Makamı'nın 05/04/2021 tarihli Onayı'na istinaden; 30/04/2021 tarihi sonrasına ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde (31/10/2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.